План на активности за период за IV од 11.03.2020 до 20.03.2020

MАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Интерпретација на песната ,,Писмо од децата од големиот град” ( разговор, читање на песната, одговор на прашања ) стр. 107 Убаво пишување на песната ,,Писмо од децата од големиот град” ( препишување на песничката во тетратка ) Интерпретација на песната ,,Моето село” ( разговор, читање

повеќе