План на активности за период за V од 11.03.2020 до 20.03.2020

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК -Раскажување на народната приказна ,, Магарето што јадело грав,,стр.121 во прво лице еднина Писмено да се раскаже приказната во прво лице еднина со дополнување (ставете се во улога на итриот селанец). -Интерпретација на расказ “Копнеж “стр.122 Да се прочита расказот и во тетратка да се

повеќе