План на активности за период за VI од 11.03.2020 до 20.03.2020

Македонски јазик Интервју (поим) немаме резервна планета ст 125   Писмена вежба: Интервју со …..    Домашна работа : Суштество од друга планета   Сложена реченица поим стр 27-28   Видови сложена реченица   Домашна работа: Напиши 10 сложени реченици каде ќе бидат подвлечени прироците   Сликајте ја пратете ги сликите на slavevskamirjana.yahoo.com

повеќе