План на активности за период за VIII од 11.03.2020 до 20.03.2020

Македонски јазик 8-1 одделение да ја обработат зададената лектирата-Бојан Белешка за авторот Опиши го главниот лик Бојан (внатрешни и надворешни каректеристики) -Опишете една за вас наинтересна случка,настан од авантурите на Бојан Тема Локализација. Идеја 8-2 одделение да ја обработат зададената лектирата-Калеш Анѓа Белешка за авторот Опиши го

повеќе