План на активности за период за IX од 23.03.2020 до 27.03.2020

Македонски јазик Наброј ги карактеристиките на ( улогата ) на шминката во филмот      Напиши пријава за упис во средно училиште        На стр.149 од учебникот одговори на прашањата по песната Рането срце од К. Неделковски Англиски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/IX-angliski-jazik.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/nastaven-list-za-IX-mixed-tenses.doc Француски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/nastaven-list-za-9-oddelenie.docx Математика Тема: Алгебра и

повеќе

План на активности за период за IX од 11.03.2020 до 20.03.2020

Македонски јазик Споредба меѓу филм и роман со научно-фастастична содржина ст.90. Употреба на венов дијаграм     Напиши пример за секој вид изучени зависносложени реченици (вежба)   Пишувам пријава ст.122     Шминка и шминкер во филмот срт.139   Рането срце од К.Неделковски ст.149 (самостојна анализа Сликајте ја пратете ги сликите

повеќе