Македонски јазик

 • Ракописната буква Ф – Фурнаџијата Фидан (да напишат по 2 реда од буквите и да го читаат текстот Фурнаџијата Фидан) стр.120
 • Ракописните букви Х и Ѕ – Камбаните Ѕвонат (да напишат по 2 реда од буквите и да го читаат текстот Камбаните Ѕвонат) стр.121
 • Македонската азбука ( МТВ1- Бушава азбука)
 • Обработка на текстот Најубавите раце стр.155 (читање)
 • Обработка на текстот Роденден стр.129 (читање)
 • Драмски текст: Ало, ало стр.156 (читање)

Математика

 • Учебник втор дел страна 44-45 (множење со 5)
 • Учебник втор дел страна 46-47 (множење со 10)
 • Знак за множење стр.48
 • линкови http://www.abcya.com/math_bingo.htm и http://www.abcya.com/subtraction_game.htm

Забелешка – Во учебникот по математика втор дел со пополнување на погоре наведените страници се имаме досега сработено. Доколку некој бил болен и отсуствувал од настава да ги сработи испуштените страници. Со тоа математика втор дел е целосно сработено исто како и првиот дел.

Природни науки

 • Тема:2.5 Ден и ноќ Што знаете за Сонцето? Учебник стр. 55 и стр.56  (Презентација) Во тетратката по природни науки да ја нацртаат планетата Земја
 • Сонцето и небото  (Презентација) работна тетратка стр.42 (со жабата)
 • https://www.teachertube.com/videos/how-earth-orbits-around-the-sun-6913

Општество

Англиски јазик за II-2

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/My-Body-II-2-oddelenie-angliski-jazik.pdf

Англиски јазик за II-1

 • Да се повтори изучениот вокабулар за простории и предмети во домот.
 • Изучените зборови (window, chair, door, table, garden, living room, kitchen, bedroom, bathroom) да се напишат по 5 пати во тетратките.
 • Вежба 14 на страна 50 да се реши и вежбите 16 и 17 на страна 51.
 • https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms  – да се вежба вокабуларот преку игрите на овој линк.