Македонски јазик

Англиски јазик

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Action-verbs-III-oddelenie-angliski-jazik.pdf

Математика

-Повторување на таблицата множење и делење со 2,3,4,5,6,7 и 10 (презентација)

Општество

-да се повтори од стр.45 до стр.50, стр.51 да се нацртаат монетите што се користат во нашата држава,да се одговорат прашањата (овие содржини се надополнување на содржините од II одд. Учениците имаат познавање на истите)

Природни науки

-поим за сетила и видови сетила стр.71,72,73  (презентација) http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/moite-setila.pps

Работа со компјутери

-учениците кои имаат можност во програмата PAINT да ја илустрираат содржината по македонски јазик-омилен зеленчук и во истата програма да направат покана (роденденска) или разгледница

Ликовно образование

-Цртање„Пролетен дожд“-со фломастери (разни видови на линии)

Музичко образование:

-учениците кои се во можност да слушаат македонски народни песни