Македонски јазик- за 7-1 одд

1.На страница 110 во учебникот ПРИБЛИЖНА БРОЈНОСТ Да се изработат вежбите 1,2, и 3

2. Да  подготват по еден состав по избор од дадениве теми. А) Необичен настан од моето детство Б) Љубовта кон родителите не прави да бидеме посилни В) Ако сме мали, умееме да правиме добри дела

Македонски јазик- за 7-2 одд

  • Приближна бројност (напиши пет реченици каде ќе ушпотребиш броеви со приближна бројност)  
  • Продолжување на текст по даден почеток стр 51 зад 3  
  • Наратор раскажувач во  прво лице и наратое раскажувач во тето лице сте146-149  
  • Документарен филм ст. 154 
  • Домашна работ: наброј ги карактеристиките на документарниот филм 
  • Сликајте ја пратете ги сликите на slavevskamirjana.yahoo.com

Англиски јазик

Француски јазик

Да се научи Passe compose да се погледне во книгата на страна 74 и да се сработи 2та вежба од книгата на страна 75 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Француски-7.docx

Математика

1.Примена на равенки во задачи – Наставната содржина е во учебникот на стр. 174 и 175. Да се прочита лекцијата, а потоа за домашна да се решат задачите: 1, 2, 3, 4, 6, 8 на стр. 175 и 176 од учебникот. Решенијата да бидат во тетратка, да се слика и да се прати на мојот e-mail  [email protected] .

2.Функции – Наставната содржина е во учебникот на стр. 177 и 178. Да се прочита лекцијата, а потоа за домашна да се решат задачите: 1, 2, 3 на стр. 178 и 179 од учебникот. Решенијата да бидат во тетратка, да се слика и да се прати на мојот e-mail  [email protected] .

3.График на функција – Наставната содржина е во учебникот на стр. 179 и 180. Да се прочита лекцијата, а потоа за домашна да се решат задачите: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на стр. 180 и 181 од учебникот. Решенијата да бидат во тетратка, да се слика и да се прати на мојот e-mail  [email protected] .

Биологија

Тема: Живи суштества во нивната животна средина Вовед во животната средина

Наставна содржина во учебник стр.64 во прилог имате презентација https://drive.google.com/file/d/1XGfIhcC_ayScU9fBkhDuzOZ1ySECGWQy/view?ts=5e729e3d

Различни животни средини Наставна содржина во учебник стр.65-67 Да се прочита лекцијата од учебникот, а потоа да се истражи на интернет за луѓе во различни екосистеми и како тие се адаптирале за да преживеат во екосистемот

  • Бушман во африканска пустина
  • нуркач во океан
  • планинар на планински венец
  • Инуитите (Ескимите) на Арктикот

Истражувањето може да биде во word документ или во вид на кратка презентација и да се прати на мојот mail   [email protected] 

Историја

Повторување и утврдување  на темата http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/istorija-VII.docx

Етика

Информатика

Тема Табеларни пресметувања страна 82 Вовед страна 83 Microsoft Excel-почетни елементи страна 114 OpenOffice.org Calc -почетни елементи

Практична задача: што е исто а што различно од Word т.е. Write (ako дома немаат Microsoft Office да симнат OpenOffice. или Libre Office besplatno e)

Географија

Во своите тетратки да се одговорат прашањата (1-30) од страна 96 од учебникот, и во немите карти да ги внесат местата каде се одгледуваат житните култури, да ги внесат лозарските региони и местата во секој регион соодветно Учениците да ја научат лекцијата за Енергетски извори и рудно богатство(Обем и разместеност на хидроенергетскиот потенцијал и наоѓалишта и производство на јаглен) од стр. 74-77.

Музичко

Учиме низ забава https://www.classicsforkids.com/?fbclid=IwAR0nMFjdOP82aMq8-2w0XxubCL7XEfT39zfAsOGzyY4N-neOEZYG8EmKk5U

Ликовно образование

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Likovno-obr7-20.pdf

Нашата татковина

Да ги довршат проектите за Значајни манифестации(Вевчански карневал, Галичка свадба, Струшки вечери на поезијата, Струмички карневал) и Значајни институции(театри, библиотеки, музеи).  Кога ќе бидат готови проектите да ги пратат на е-маил:[email protected]