Македонски јазик

 • 8-1 одделение да ја обработат зададената лектирата-Бојан
  • Белешка за авторот
  • Опиши го главниот лик Бојан (внатрешни и надворешни каректеристики)
  • -Опишете една за вас наинтересна случка,настан од авантурите на Бојан
  • Тема
  • Локализација.
  • Идеја
 • 8-2 одделение да ја обработат зададената лектирата-Калеш Анѓа
  • Белешка за авторот
  • Опиши го на главниот лик (внатрешни и надворешни каректеристики)
  • Опишете една за вас наинтересна случка.
  • Тема
  • Локализација.
  • Идеја

На страница 109 во учебникот да го прочитаат текстот ,,Ангели на отпад,,      Предвидени активности– Повторување на знаењата за филм: Што е филмот, видови – поделби на филмовите. -Каква представа добивата за главните ликови во филмот?

Француски јазик

Да се погледне табелата со идно време http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/futur-simple.docx, да се научи како се образува идно време,да се сработи 1та вежба од страна 74 од книгата. http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/les-adverbes-en-ment.docx

Математика

Физика

1.„Камера обскура“ – Наставната содржина е во учебникот на стр. 65. Да се прочита лекцијата, да се научи и да се истражи на интернет. Истражувањето може да биде во WORD документ или во вид на кратка презентација и да се прати на мојот e-mail  [email protected] .

2.Одбивање на светлината – Наставната содржина е во учебникот на стр. 66. Да се прочита лекцијата, да се научи и да се истражи на интернет. Истражувањето може да биде во WORD документ или во вид на кратка презентација и да се прати на мојот e-mail  [email protected] .

3.Закон за рефлексија – Наставната содржина е во учебникот на стр. 66 и 67. Да се прочита лекцијата, да се научи и да се истражи на интернет. Истражувањето може да биде во WORD документ или во вид на кратка презентација и да се прати на мојот e-mail  [email protected] . За домашна работа да се одговорат прашањата  од 1 до 4 на стр. 67 од учебникот во тетратка, да се слика и да се прати на мојот e-mail  [email protected] .

4.Примена на законот за рефлексија – Наставната содржина е во учебникот на стр. 68 и 69. Да се прочита лекцијата, да се научи и да се истражи на интернет. Истражувањето може да биде во WORD документ или во вид на кратка презентација и да се прати на мојот e-mail  [email protected] .

Хемија

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/indikatori.docx вежба http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Работен-лист.docx

Географија

Да ја научат лекцијата за Франција http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Франција-8.docx Учениците да ја научат лекцијата за Бенелукс.http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Бенелукс-8.docx Да изработат проекти за.Белгија, Холандија и Луксембург. Така што учениците од број

 • 1-6(во дневник) да пишуваат за Белгија, од број
 • 7-12(во дневник) за Холандија и од број
 • 13-18(во дневник) за Луксембург.
 • Кога ќе бидат готови проектите да ги пратат на е-маил:[email protected] . Овој е-маил може да им послужи како основа во нивните истражувања. https://mk.wikipedia.org/wiki/Бенелукс

Историја

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/istorija-VIII.docx

Биологија

Варијации   линк до word http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Истражување-на-варијации-8-одд..doc

Граѓанско образование

За оваа недела е предвидено обработка на наставна содржина: Медиумите во граѓанското општество Содржината може да ја пронајдете во Брошурата за граѓанско образование за осмо одделение на следниот линк: https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2019/04/Broshura-Gragansko_obrazovanie-VIII.pdf Прочитајте ја содржината од  страна 81 до страна 84 и размислете за следните прашања:

 • 1.Што претставуваат мас-медиумите?
 • 2.Какви медиуми постојат во однос на начинот на информирање?
 • 3.Каква е улогата на медиумите во формирањето на јавното мислење во општеството ?
 • 4.Кои принципи треба да ги почитуваат медиумите во својата работа?
 • 5.Кои се позитивните, а кои негативните карактеристики на интернетот?
 • 6.Зошто е потебно да развиеме критички однос кон медиумите и да ги проверуваме информациите?
 • 7.Кои се последиците од неточното информирање?

ЗАДАЧА   Одберете некоја домашна тема што е актуелна  и потоа побарајте неколку текстови од дневни печатени медиуми или веб-медиуми. Обидете се да пронајдете две или повеќе вести кои различно ја обработуваат инфор­мацијата. Пронајдете ги  разликите меѓу вестите. Размислете за тоа кои информации ви се важни за да имате доверба во вистинитоста на веста.

Музичко образование

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 https://youtu.be/yZlenE1Nb8c

Ликовно образование http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Likovno-obr.-8-odd.-18.pdf

Унапредување на здравјето

 • Да се изработат знаци за забрането пушење кои ќе бидат поставени по враќање во училиштето.
 • Да се направат постери/флаери против пушење.

Програмирање