Англиски јазик за II-1

1. Оваа недела имате за задача да ги извежбате изучените зборови поврзани со темата  „My house“ преку активности кои што ќе ви бидат дадени во наставниот лист. Со помош на родителите испечатете го наставниот лист, решете ги задачите зададени во него и зачувајте ги во папка потпишани со име, презиме, одделение и датум на изработка. Сите листови кои што ги имате до сега решено ве замолувам да ги зачувате во иста папка, со цел увид во вашата работа по враќање на училиште.  

Појаснување за решавање на наставниот лист: Прочитајте ги зборовите со помош на родителите, изговорете ги по 10 пати на глас и потоа обојте ги сите слики по сопствен избор на бои. http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/my-house-nastaven-list-za-II.doc

Англиски јазик за II-2

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/My-house-II-2-oddelenie-angliski-jazik.pdf