Англиски јазик

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Obrabotka-na-vokabular-Hrana-III-oddelenie-angliski-jazik.pdf

 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/НЕДЕЛНО-ПЛАНИРАЊЕ-ЗА-ТРЕТО-ОДДЕЛЕНИЕ-ВО-ПЕРИОД-ОД-30.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Активности-за-учениците-од-трето-одделение-за-период-од-30.03-3.04.2020.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/50.OТПЕЧАТОЦИ.pptx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/50.МОИТЕ-СЕТИЛА-ДОПИР.pptx