Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » History

Историјат на ООУ,,Јоаким Крчоски,,

Submitted by on October 4, 2013 – %I:%M %pNo Comment
  • 1928 год. се формира училиштето во с.Кучково со име ,,Кирил и Методиј,, со подрачни училишта ,,Единство,, во с.Грачани и ,,Напредок,, во с.Никиштани;
  • 1945 год. во с.Волково се реализира настава во семејни куќи;
  • 1946 год. е изграден мал училишен објект помеѓу селата Волково и Орман под името ,,Наум Охридски,, кое од 1965 год. работи како подрачно училиште на Ц.О.У,,Мирче Ацев,,;
  • 1973 год. училиштето во с.Кучково се преименува во ЈОАКИМ КРЧОСКИ чие седиште подоцна е преселено во с.Волково;
  • Училиштето остварува плодна соработка со родителите, Локалната самоуправа, другите училишта, градинките, Бирото за развој на образование, Министерството за образование и наука и други невладини институции и хуманитарни организации;