Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Новости, Проекти

Проект ,,Регионална поддршка на инклузивното образование,,

Submitted by on November 26, 2013 – %I:%M %pNo Comment

Заеднички проект на Европска унија и Совет на Европа
Нашето училиште е вклучено во Проектот со почеток на учебната 2013/2014 година. Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија, Европска унија, Совет на Европа, Европска фондација за обука и поддршка од Општина Ѓорче Петров. Во проектот се вклучени 49 пилот училишта (по 3 основни и 4 средни училишта) од Македонија, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и Косово.
Финансиите за реализација на проектот се целосно обезбедени од Европска унија и Совет на Европа со вкупен буџет од 5.165.650 евра. За секое од полит училиштата вклучени во проектот ќе биде обезбедем мал грант во висина од 9.500 евра.
Цели на проектот: проектот ,,Регионална поддршка на инклузивно образование,, го унапредува општественото вклучување и општествена кохезија во регионот преку промовирање на инклузивното образование и настава.
Проектот ќе го промовира концептот на инклузивното образование како реформаторско начело кое ја почитува и негува различноста кај сите ученици, со посебен акцента на оние кои се соочени со со поголем ризик од маргинализација и исклучување.
Мото на проектот:
Секое дете учи. Децата учат во безбедно и среќно опкружување. Интегралното образование е дел од училишниот развој.
Секое училиште, секое дете, секој родител, се важни и поддржани. Различноста е препознаена, таа се почитува, цени и уважува од сите во образовниот систем.

Во рамките на проектот е формирана Регионална мрежа на инклузивни училишта ,, Inclusive SchoolNet,, со цел заедничко учење и споделување на искуствата, поддржано со релевантна веб платформа.
Севечената церемонија на потпишување на меморандумот зачленување во Регионалната мрежа на инклузивни училишта ,,Inclusive SchoolNet,, е реализирана на Регионлната конференција ,,Прифаќање на различностите во образованието,,