Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Активности

АКЦИЈАТА ДЕН НА ДРВОТО – ЕСЕН 2013

Submitted by on November 28, 2013 – %I:%M %pNo Comment

ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, ВОЛКОВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

АКЦИЈАТА    ДЕН НА ДРВОТО – ЕСЕН 2013

МОТО ,,Засади здравје – засади здрава иднина,,

             Во есенската акција  Ден на дрвото 2013 во ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волково се реализираа низа активности под мотото ,,Засади здравје – засади здрава иднина,,:

ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ ВОЛКОВО

Во периодот од 9.20 до 13.00 се реализирани следните активности:

 • Засадување на садници дрва во училишниот двор по надзор на предметните наставници со помош на поканети родители, домакин и хаусмајстор (ученици од V до VIII одд)
 • Еколошки работилници реализирани од одделенските раководители и предметните наставници (по 30 минути во секоја паралелка од I до VIII одд)
 • Читање Едукативно предавање изготвено од Ана Настова – наставник по Биологија ( во секоја паралелка од I до VIII одд)
 • Изработени се проекти на компјутер со користење на интернет пребарувач на тема ,,Засади здравје – засади здрава иднина,,.
 • Изработка на цртежи на тема ,,Ден на дрвото,, (ученици од I и II одделение)
 • Изработка на литературни творби на тема ,,Засади дрво – засади ја својата иднина,,  ученици од III одделение
 •  Квиз на тема ,,Екологија и здрав живот,, реализираа учениците од  IV оделение
 • Изработка на ППТ Презентација ,Денот на двото,, реализираа ученици од од V до VIII одд.

ПОДРАЧНО  УЧИЛИШТЕ НИКИШТАНИ

Во периодот од 9.00 до 12.00 се реализирани следните активности:

 • Засадување на садници дрва во училишниот двор по надзор на предметните наставници со помош на поканети родители, домакин и хаусмајстор (ученици од V до VIII одд)
 • Еколошки работилници реализирани од одделенските раководители и предметните наставници (по 30 минути во секоја паралелка од I до VIII одд)
 • Изработка на цртежи на тема ,,Ден на дрвото,, и уредување на училниците (ученици од I и II одделение)

Директор

Гордана Несторовска