Во ООУ Јоаким Крчоски, Волково – Скопје се реализира научно истражувачки проект под наслов ,,Убава Македонија,,.
Цел на проектот: поттикнување на желба за знаење за убавините на Република Македонија. Запознавање со знаменитостите и убавините во Република Македонија.
Проектот се реализира во учебната 2013/2014 и 2014/2015 година.
Во проектот учествуваат ученици од 51 и 5 2 одделение и родители, наставници: Слаѓана Гаврилоска, Валентина Ивановска, Марија Петреска, Зорица Ангеловска
Активностите кои се реализираат со учениците, вработените , родителите и локалната средина придонесуваат поголема соработка и афирмација на училиштето.