План на активности за период за II од 20.04.2020 до 26.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Vtoro-oddelenie-Nedelno-planiranje-za-period-od-21-24.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/UCI-OD-DOMA-II-odd.-21-24.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/matematika-merenje-masa.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/prirodni-nauki-vrtenje-na-Zemjata-okolu-Sonceto.pdf Англиски јазик II-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/II-angliski-jazik-2.docx Англиски јазик II-2http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/II-2-odd-angliski-jazik-My-clothes.pdf

повеќе

План на активности за период за II од 13.04.2020 до 17.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Plan-na-aktivnosti-13.04.2020-dо-16.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Vtoro-oddelenie-Nedelno-planiranje-za-period-od-13.04.2020do-17.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Opstestvo-Tematsko-povtoruvanje.docx Англиски јазик II-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/II-angliski-jazik-1.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/вежба-9-страна-56.mp3http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/вежба-11-страна-57.mp3 Англиски јазик II-2http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/II-odd-Praznici-Veligden-angliski-jazik.pdf

повеќе

План на активности за период за II од 06.04.2020 до 10.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/UCI-OD-DOMA-Nastavni-sodrzini-za-II-oddelenie-za-periodot-6-10.04.2020.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/опстество-semejstvoto-i-slobodnoto-vreme.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Vtoro-oddelenie-Nedelno-planiranje-za-period-od-6-10.2020.docxhttps://www.youtube.com/watch?v=wJC-Q80THfQ&fbclid=IwAR0rQzlR4D8-nYxs_qjAqf5Dsc9pZe6tZc-ttVBqbEK6l16s2CHfn3S4Sis Англиски јазик за II-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/II-angliski-jazik.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/mix-the-colors.mp3 Англиски јазик за II-2http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/II-2-oddelenie-angliski-jazik-My-house-6-10.04.2020.pdf

повеќе

План на активности за период за II од 30.03.2020 до 03.04.2020

Англиски јазик за II-1 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/II-angliski.docx Англиски јазик за II-12 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/My-house-vezbi-II-2-odd-angliski-jazik.pdf http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Plan-na-aktivnosti-30.03.2020-do-03.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Vtoro-oddelenie-Nedelno-planiranje-za-period-od-30.03.2020-do-03.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Prirodni-nauki-Prikazna-za-sonceto.pptx

повеќе

План на активности за период за II од 23.03.2020 до 27.03.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Plan-na-aktivnosti-23-27.03.2020.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Vtoro-oddelenie-Nedelno-planiranje-za-period-od-23.02.2020-27.03.2020.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Simetrija.ppt http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/2D-3D-formi.ppt http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/опасности-во-домот-1.ppt Англиски јазик за II-1 1. Оваа недела имате за задача да ги извежбате изучените зборови поврзани со темата  „My house“ преку активности кои што ќе ви бидат дадени во наставниот лист. Со помош на родителите испечатете го наставниот лист, решете ги задачите

повеќе

План на активности за период за II од 11.03.2020 до 20.03.2020

Македонски јазик Ракописната буква Ф – Фурнаџијата Фидан (да напишат по 2 реда од буквите и да го читаат текстот Фурнаџијата Фидан) стр.120 Ракописните букви Х и Ѕ – Камбаните Ѕвонат (да напишат по 2 реда од буквите и да го читаат текстот Камбаните Ѕвонат) стр.121 Македонската

повеќе