План на активности за период за VIII од 01.06.2020 до 07.06.2020

Македонски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-01-do-05-Juni.docx Англиски јазик Повторување на граматиката и вокабуларот од тема 11 Повторување на граматиката и вокабуларот од темите 10 и 11 Повторување на граматиката и вокабуларот од темите 10 и 11 Француски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение-3.docx Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.06-7.06-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx Физикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-01-06-до-05-06-2020.docx Историја http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VIII-odd-4.docx Географија Тема: Географски преглед на регионот Источна ЕвропаНаставна единица:

повеќе

План на активности за период за VIII од 25.05.2020 до 31.05.2020

Македонски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-26-do-29-Мај.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-odd-od-26-do-29-maj.doc Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/26.05-31.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ-1.docx Физикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-26-05-до-29-05-2020.docx Француски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Tест-по-францускијазик-за-8-одделение.docx Билогијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VIII-oddelenie-3.pdf Географија Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа-Самостојно да се одговорат прашањата од тестот според дадените упатства.- Тема: Географски преглед на регионот Источна Европа  – Да се научи лекцијата за „Украина“. Целта е да се запознае со географската положба,

повеќе

План на активности за период за VIII од 18.05.2020 до 24.05.2020

Македонски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-18-do-22-Мај.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-odd-od-18-do-22-maj.doc Француски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение-2.docx Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/18.05-22.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx Физикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-18-05-до-22-05-2020.docx Биологијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VIII-oddelenie-2.pdf Историјаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VIII-odd-2.docx Граѓанско образованиеhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-VIII-odd.-2.docx Хемијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Евалуација-на-примената-на-горивата.pdf Географија Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа. Самостојно да се одговорат прашањата од наставниот лист „Систематизација на темата Географски преглед на регионот Средна Европа“. Целта е да се утврдат постигнатите знаења за темата„ Географски

повеќе

КОНКУРС доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/KONKURS-2020.pd

повеќе

План на активности за период за VIII од 11.05.2020 до 17.05.2020

Македонски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-11do-15-Мај.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-odd-od-11-do-15-maj.doc Француски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение-1.docx Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/11.05-15.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx Хемијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Хомологни-низи_opt-1.pdf Физикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-11-05-до-15-05-2020.docx Биологијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VIII-oddelenie-1.pdf Географија Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа – Да се научи лекцијата за „Унгарија“. Целта е  да се запознае со географската положба, границите и  големината на Унгарија.  Да се знае за релјефот, климата, хидрографијата, населението и стопанството.  Додека

повеќе

План на активности за период за VIII од 04.05.2020 до 10.05.2020

Македонски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-04-do-08-Мај.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-odd-od-04-do-08-maj.doc Француски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение.docx Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.05-8.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx Физикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-04-05-до-08-05-2020.docx Хемијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Alkani_opt.pdf Историјаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VIII-odd.docx Граѓанско образованиеhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-VIII-odd..docx Географија Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа – Да се научи лекцијата за „Швајцарија и Австрија“. Целта е да се запознае со географската положба, границите и  големината на Швајцарија и Австрија.  Да се знае за

повеќе