План на активности за период за IX од 01.06.2020 до 07.06.2020

Македонски јазик Задача : Напиши по еден пример за сите видови изучени зависносложени реченици ( за секоја од нив посочи на кој вид реченици припаѓа )Задача : Наброј ги карактеристиките на поемата и романот како литературни видови.Задача Наброј ги изучените стилски фигури и посочи по еден пример.Задача

повеќе

План на активности за период за IX од 25.05.2020 до 31.05.2020

Македонски јазик  – Интерпункциски и правописни знаци -( стр. 46 од учебникот ) Задача . Наведи ги интерпункциските и правописните знаци и нивните функции.               Стилистика – Функционални стилови ( стр, 43 од учебникот ) Задача : Наброј ги функционалните стилови  – Видови речници

повеќе

План на активности за период за IX од 18.05.2020 до 24.05.2020

Македонски јазик  Задача :  Писмена вежба – Мојот патопис ( може да биде и од Волково)                      – Новинарска статија  ( стр. 119 од учебникот )       Задача : Напиши пример за куса новинарска статија за некоја

повеќе

КОНКУРС доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/KONKURS-2020.pd

повеќе

План на активности за период за IX од 11.05.2020 до 17.05.2020

Македонски јазик -Пом за патопис ( „ Прага и Москва “од С. Николовски – Катин -стр 109 од учебникот       Задача : Кои се особините на патописот како научно – литературен вид ?      Задача : Кои знаменитости на Прага ги опишува авторот ?- „„

повеќе

План на активности за период за IX од 04.05.2020 до 10.05.2020

Македонски јазик –  Филмска адаптација на литературно дело  ( стр. 141 од учебниккот )Задача : Да се пронајдат податоци за тоа кои биле Ромео и Јулија . ( Да се забележат сознанијата во неколку реченици )Задача  : Опиши  ги Ромео и Јулија како што ги виде во

повеќе