План на активности за период за III од 20.04.2020 до 26.04.2020

Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/III-odd-angliski-jazik-Vezbi-i-utvrduvanje-Hrana.pdf http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/АКТИВНОСТИ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОД-III-1-и-III-2-ЗА-ПЕРИОД-ОД-21.04-24.04-2020г.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/21.04-24.04.2020-неделно-планирање-за-трето.doc

повеќе

План на активности за период за III од 13.04.2020 до 17.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/АКТИВНОСТИ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОД-III-1-и-III2-ЗА-ПЕРИОД-ОД-13.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/13-16.04.2020-неделно-планирање-за-трето.doc Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/III-odd-Vezbi-Praznici-Veligden-angliski-jazik.pdf

повеќе

План на активности за период за III од 06.04.2020 до 10.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Активности-по-предмети-за-период-од-06.04-10.04.2020-г.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/НЕДЕЛНО-ПЛАНИРАЊЕ-НА-ЧАСОВИТЕ-ЗА-III1-и-III2одд.doc Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/III-oddelenie-angliski-jazik-6-10.04.2020.pdf

повеќе

План на активности за период за III од 30.03.2020 до 03.04.2020

Англиски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Obrabotka-na-vokabular-Hrana-III-oddelenie-angliski-jazik.pdf http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/НЕДЕЛНО-ПЛАНИРАЊЕ-ЗА-ТРЕТО-ОДДЕЛЕНИЕ-ВО-ПЕРИОД-ОД-30.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Активности-за-учениците-од-трето-одделение-за-период-од-30.03-3.04.2020.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/50.OТПЕЧАТОЦИ.pptxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/50.МОИТЕ-СЕТИЛА-ДОПИР.pptx

повеќе

План на активности за период за III од 23.03.2020 до 27.03.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Активности-по-предмети-за-период-од-23-27.03.2020.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Математика-1-Наставен-лист-Собирање-и-одземање-до-1000-повторување.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Математика-3-Наставен-лист-Множење-и-делење-двоцифрен-со-едноцифрен-број-вежби.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Природни-науки-2-Работен-лист-Што-чувствувам.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/неделно-23-27.03.2020.doc Англиски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/I-can-jump-III-oddelenie-angliski-jazik.pdf

повеќе

План на активности за период за III од 11.03.2020 до 20.03.2020

Македонски јазик Стр.59 текст„Живко и Џивко“ (читање и прераскажување); Стр.142 пишување разгледница и покана; Стр.54 текст„Од чкорче до чекорче“ (читање и одговор на прашањата); Стр.104 Интерпретација на песната„Сакам да бидам“(да се одговорат прашањата и да се илустрира последнотот прашање); Стр.98 текст„Телевизорот е виновник“(одговор на прашањата и да

повеќе