План на активности за период за VI од 27.04.2020 до 03.05.2020

Македонски јазик Задача : Писмена вежба – Мојата омилена лектира ( Фабула , тема , идеја , опис на главните ликови )Задача . Забележи една лирска песна по твој избор и определи ги : мотивот , чувствата , лирските слики ( план на песната ) и стилските

повеќе

План на активности за период за VI од 20.04.2020 до 26.04.2020

Македонски јазик Задача : Напиши пет реченици во кои ќе употребиш скратенки ( стр 31 од учебникот )- Делови на книгата (стр 173 од учебникотЗадача : Нброј ги деловите на книгата- Задача : Писмена вежба – Напишав книга за … ( Размисли за тоа што би те

повеќе

План на активности за период за VI од 13.04.2020 до 17.04.2020

Македонски јазик -Задача : Наброј ги разликите меѓу раскажување и прераскажување (стр. 134 од учебникот )-Задача : Раскажи еден настан- Задача : Прераскажи го текстот „ Милосија “ од К. М. Руменова- Скратеници (стр . 31 од учебникот ) одговорите пратете ги на [email protected] Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/VI-angliski-1.docx Француски

повеќе

План на активности за период за VI од 06.04.2020 до 10.04.2020

Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/VI-angliski.docx Македонски јазик – Хронолошко прераскажување , преку текстот „ Дуњите на баба ми“ од Ј. Ѓурѓиќ на стр. 128 од учебникот . Задача : Продолжи го текстот со хронолошко прераскажување- Ретроспективно раскажување , преку текстот „ Прво пеење “од Т. Петрески на стр.129 од учебникот

повеќе

План на активности за период за VI од 30.03.2020 до 03.04.2020

Македонски јазик -Лексичко значење на зборовите .Пароними – стр. 29 од учебникот. Напиши пет примери на реченици во кои ќе употребиш пароними.– Поим за лирско – епски песни ( „ Мајчино воспитание “ од Г. Прличев -стр. 115 од учебникотОдговори на првите три прашања по песната „

повеќе

План на активности за период за VI од 23.03.2020 до 27.03.2020

Македонски јазик Одговори на прашањата на стр.127 од учебникот ,      во врска со знаењата за интервју Одговори ги прашањата за сложената реченица на стр.27 од учебникот       Напиши по две реченици во кои ќе употребиш примери за видовите приколки опред Англиски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/VI-angliski.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/nastaven-list-1-za-VI-there-is-are.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/nastaven-list-2-za-VI-present-simple.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/nastaven-list-3-za-VI-verb-to-be.doc Француски

повеќе