План на активности за период за VIII од 27.04.2020 до 03.05.2020

Македонски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/makedonski-jazik-za-8-odd-od-27-do-30-April.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/VIII-odd-od-27-do-30-april.doc Француски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Aктивности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение-2.docx Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/27.04-30.04-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx Физикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-27-04-до-30-04-2020.docx Хемијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Zastita-od-korozija.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Клуч-со-точни-одговори-индикатори-и-неутрализација.pdf Географија Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа – Да се одговорат прашањата од наставниот лист „Повторување за Германија и Полска“. Целта е да се утврдат знаењата за овие две наставни содржини.  Одговорите да бидат во тетратка да се слика

повеќе

План на активности за период за VIII од 20.04.2020 до 26.04.2020

Македонски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/makedonski-jazik-za-8-odd-od-21-do-24-April.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/VIII-odd-21.04-do-24.04.doc Француски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение.docx Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/21.04-24.04-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx Физикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-21-04-до-24-04-2020.docx Хемијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/утврдување-индикатори-и-неутрализација.pdf Историјаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Istorija-VIII-odd-2.docx Граѓанско образованиеhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Gragansko-obrazovanie-VIII-odd.-2.docx Биологијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Biologija-VIII-oddelenie-2.doc Географија Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа – Да се научи лекцијата за „Полска“. Целта е да се запознае со географскате положба, границите и  големината на Полска. Да се знае за релјефот, климата,

повеќе

План на активности за период за VIII од 13.04.2020 до 17.04.2020

Макоедонски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/makedonski-jazik-za-8-odd-od-13-do-17-April.docx Англисји јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/VIII-odd-13.04-do-16.04.doc Француски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Aктивности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение-1.docx Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/13.04-16.04-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8.docx Физикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-13-04-до-16-04-2020.docx Хемијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Microsoft-PowerPoint-Korozija.pdf Историјаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Istorija-VIII-odd-1.docx Географија Тема: Географски преглед на регионот Северна Европа – Самостојно да се одговорат прашањата од наставниот лист „Систематизација на темата Географски преглед на регионот на Северна Европа“, и да се постапи според упатствата што се дадени во наставниот лист.Целта е

повеќе

План на активности за период за VIII од 06.04.2020 до 10.04.2020

Македонски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/makedonski-jazik-za-8-odd-od-06-do-10-April.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/VIII-odd-06.04-do-10.04.doc Француски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Aктивности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение.docx Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/06.04-10.04-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx Физикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-06.04.-до-10.04.2020.docx Биологијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Biologija-VIII-oddelenie.doc Историјаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Istorija-VIII-odd.docx Географија Географски преглед на регионот Северна Европа – Да се одговорат прашањата од наставниот лист „Повторување за Шведска, Норвешка и Финска“, да се сликаат одговорите и да се пратат на е-маил: kirenikoloski@ymail.com, најдоцна до 12.04.2020г. Кога ќе ги праќате

повеќе

План на активности за период за VIII од 30.03.2020 до 03.04.2020

Македонски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/makedonski-jazik-za-8-odd-od-30-do-03-April.docx Англиски јазик We’ve been here for hours!- презентација на дијалог    Present Perfect со for / since – обработка и вежби   The world’s biggest band – обработка на текст http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/VIII-odd-30.03-do-03.04.doc Француски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8.docx Математика http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/30.03-03.04-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx Физика http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Задолженија-по-физика-од-30.03-до-03.04.2020.docx Биологија http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Biologija-VIII-oddelenie-1.doc Географија Да се научи лекцијата

повеќе

План на активности за период за VIII од 23.03.2020 до 27.03.2020

Македонски јазии http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/makedonski-jazik-za-8-odd.docx Англиски јазик 1. Повторување – First conditional, Will, Might 2. Повторување – Present perfect и Past simple 3. Повторување – Present perfect со ever, never и just http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/VIII-odd-Revision-I-conditional-will-might.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/VIII-odd-Revision-Present-Perfect-and-Past-simple.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/VIII-odd-Revision-present-perfect-so-ever-never-and-just.doc Француски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/nastaven-list-za-8-oddelenie.docx Математика http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/23.03-27.03-МАТЕРИЈАЛИ-ЗА-УЧЕЊЕ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx Биологија Тема: Варијација 1. Истражување на варијација кај растенијата

повеќе