http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/8.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-04-05-10-05-2020.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nastaven-list-po-matematika-Edinici-za-merenje-na-vreme.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nastaven-list-po-matematika-Presmetuvawe-vremenski-interval.docx
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-Obrabotka-na-tekst-Odmor-vo-Velika-Britanija.pdf
Природни науки
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-V-oddelenie.pdf
Техничко образование
Нацртај ги деловите на кран во составница. Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539