Македонски јазик
-„ Огледалце на детството “ од П. Домазетовски ( стр 135 од учебникот )
Задача :Опис на мојата омилена личност
 -„ Спасувачка улога “ од Р. Јовчевски ( стр, 175 од учебникот  ) 
Задача : Опиши ја улогата на режисерот во создавањето на филм или театарска претстава ( стр.180  од учебникот )
одговорите пратете ги на [email protected]
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VI-angliski-jazik-1.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Aктивности-по-предметот-француски-јазик-за-6-одделение-1.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/11.05-15.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-6-ТО-ОДДЕЛЕНИЕ.docx
Географија
Тема: Сфера на органскиот свет(биосфера) - Да се научи лекцијата „Географска разместеност на растителниот свет“ од стр.135 -138 од учебникот. Целта е да ја препознава разместеноста на растителниот свет, да разбере како природните фактори директно влијаат на територијалната разместеност на флората и да набројува растителни заедници.  Додека ја учите лекцијата користете го и приложениот план во кој има и фотографии кои ќе ви помогнат при совладување на наставната содржина. 
https://drive.google.com/open?id=1KGCcuvuSj4p-nZ6GZwdqIfKbyFPGuBYa
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VI-odd-1.docx
Природни науки
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-VI-oddelenie-1.pdf
Информатика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Информатика-6-одд-11-17-05.docx
Физичко образование
КОШАРКА     Усвојување  и увежбување на  слободни фрлања ( Фрлање на кош од место )    
https://www.youtube.com/watch?v=lCpD-feDCDc    
https://www.youtube.com/watch?v=QCsucCx_Yg4
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-6odd-28-2-2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Известување.doc
 Класичната култура во европската цивилизација 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/СТОБИ.docx