Македонски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-11do-15-Мај.docx
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-odd-od-11-do-15-maj.doc
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение-1.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/11.05-15.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx
Хемија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Хомологни-низи_opt-1.pdf
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-11-05-до-15-05-2020.docx
Биологија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VIII-oddelenie-1.pdf
Географија
Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа - Да се научи лекцијата за „Унгарија“. Целта е  да се запознае со географската положба, границите и  големината на Унгарија.  Да се знае за релјефот, климата, хидрографијата, населението и стопанството.  Додека се учи лекцијата да се користи географски атлас и сите поими да се пронаоѓаат во атласот.   
- Да се научи лекцијата за „Романија“. Целта е  да се запознае со географската положба, границите и  големината на Романија.  Да се знае за релјефот, климата, хидрографијата, населението и стопанството.  Додека се учи лекцијата да се користи географски атлас и сите поими да се пронаоѓаат во атласот.   
https://drive.google.com/open?id=1rgy6kBeeIcsPFwSv_8YOMN6ycBehUtgH
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VIII-odd-1.docx
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-VIII-odd.-1.docx
Физичко образование
   ФУДБАЛ – Усвојување и увежбување  на голманска техника во фудбал    
https://www.youtube.com/watch?v=KPSkTMAURNI    
https://www.youtube.com/watch?v=R18OoIlYFQQ    
Повторување на техника на жонглирање со фудбалска топка    
https://www.youtube.com/watch?v=qFOUmgyycyc    
https://www.youtube.com/watch?v=rPfZVsCgHY8
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-8odd-22-1-2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Известување.doc
 Унапредување на здравјето 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-Unapreduvanje-na-zdravjeto.docx