http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/10.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-18-22.-05.-2020-.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-мода-М5.2.17.5.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Претставување-на-линиски-дијаграми-М5.2.16.4.pdf
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-18-2.05.2020-angliski-jazik-Utvrduvanje-na-temata.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-Test-18-22.05.pdf
Природни науки
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-V-oddelenie-2.pdf
Техничко образование
Изработи модел на кран.Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539