Македонски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-18-do-22-Мај.docx
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-odd-od-18-do-22-maj.doc
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение-2.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/18.05-22.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-18-05-до-22-05-2020.docx
Биологија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VIII-oddelenie-2.pdf
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VIII-odd-2.docx
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-VIII-odd.-2.docx
Хемија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Евалуација-на-примената-на-горивата.pdf
Географија
Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа. Самостојно да се одговорат прашањата од наставниот лист „Систематизација на темата Географски преглед на регионот Средна Европа“. Целта е да се утврдат постигнатите знаења за темата„ Географски преглед на регионот Средна Европа.“ Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил kirenikoloski@ymail.com, најдоцна до 24.05.2020г. Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение. 
- Тема: Географски преглед на регионот Источна Европа - Да се научи лекцијата за „Русија“. Целта е да се запознае со регионот Источна Европа.  Да се запознае со географската положба, границите и  големината на Русија. Да се знае за релјефот, климата, хидрографијата, населението и стопанството.  Додека се учи лекцијата задолжително да се користи географски атлас и сите поими да се пронаоѓаат во атласот.
https://drive.google.com/open?id=1vUF6rwkvaJ32-6CIpEy5ahGAQzn1IIr_
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-за-8-одд-Систематизација.docx
Физичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Работен-лист-за-VIII-одд.doc
Музичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Музичко-8.doc
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-8odd-22-2-2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Izvestuvanje-za-8-odd.doc