http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/2.-НЛ-Македонски-јазик-Прашања.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/2.-НЛ-Општество-Република-Македонија-во-светот.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/2.Броеви-до-1-000-000.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/3.-Дропки.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/3.-Квиз-јазик.ppt
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.-Местоположба-на-РМ.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.-НЛ-Македонски-јазик-Годишно-повторување.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.-Периметар-и-плоштина.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/5.-Конфликт-есеј.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/5.-Транслации-дијаграм-.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/11.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-26-29.05.2020.doc
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-angliski-jazik-26029.05.2020-Obrabotka-Mojot-drugar.pdf
Природни науки
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-V-oddelenie-3.pdf
Техничко образование
Изработка на крстосница. Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539