http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/неделно-за-период-од-1-4.06.2020.doc
Англиски јазик
Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 1.06. до 10.06.2020 год.
1. Вежби читање со разбирање
2. Квиз со вокабуларот
3. Квиз со вокабуларот
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/III-odd-angliski-jazik-Revision-Quiz.pdf