Англиски јазик
Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 1.06. до 10.06.2020 год.
1. Обработка- Сегашно трајно време
2. Вежби граматика
3. Вежби граматика
4.Вежби- слушање со разбирање
5.Вежби- слушање со разбирање
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/IV-odd-angliski-jazik-Present-Continuous-Tense.pdf

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Sedmicno-planiranje-za-period-1.06.-10.06.-za-IV-oddelenie.docx