МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЕРСТВО ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЃУ ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, ВОЛКОВО И  ООУ ,,ВАСИЛ ГЛАВИНОВ,, ВЕЛЕС

             На ден 19.12.2013 година претставници од Општина Ѓорче Петров и ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волкoво, реализираа посета на основното училиште ,,Васил Главинов,, во Велес со цел потпишување на Меморандум за партнерство помеѓу училиштата. Меморандумот ја зацврстува соработката меѓу училиштата на поле на  меѓуетничка интеграција во образованието и е дел од активностите за интегрирано образование кое се реализира во рамки на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието.

Меморандумот кој го потпишаа  Лилјана Николовска Коцева- директор на ООУ ,,Васил Главинов,, од Велес и Гордана Несторовска- директор на ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волково,- Општина Ѓорче Петров планира повеќе форми на соработка меѓу училиштата, реализиција на заеднички активности за мултиетничка соработка, размена на искуства и реализација на активности на наставници, ученици и родители од двете училишта. Планирана е меѓусебна посета на училиштата со цел презентација на примери од добра пракса во реализиција на наставата и воннаставните активности. Планираните активности имаат цел поттикнување на мултиетничката соработка со другарување помеѓу ученици кои припаѓаат на различни етнички и јазични групи.

Општините Ѓорче Петров и Велес со посебно зaдоволство ја подржаа соработката и искажаа интерес за поддршка на интегрираното образование и негова успешна имплементација во сите училишта.

МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЕРСТВО ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЃУ ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, ВОЛКОВО И  ООУ ,,ВАСИЛ ГЛАВИНОВ,, ВЕЛЕС

             На ден 19.12.2013 година претставници од Општина Ѓорче Петров и ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волкoво, реализираа посета на основното училиште ,,Васил Главинов,, во Велес со цел потпишување на Меморандум за партнерство помеѓу училиштата. Меморандумот ја зацврстува соработката меѓу училиштата на поле на  меѓуетничка интеграција во образованието и е дел од активностите за интегрирано образование кое се реализира во рамки на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието.

Меморандумот кој го потпишаа  Лилјана Николовска Коцева- директор на ООУ ,,Васил Главинов,, од Велес и Гордана Несторовска- директор на ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волково,- Општина Ѓорче Петров планира повеќе форми на соработка меѓу училиштата, реализиција на заеднички активности за мултиетничка соработка, размена на искуства и реализација на активности на наставници, ученици и родители од двете училишта. Планирана е меѓусебна посета на училиштата со цел презентација на примери од добра пракса во реализиција на наставата и воннаставните активности. Планираните активности имаат цел поттикнување на мултиетничката соработка со другарување помеѓу ученици кои припаѓаат на различни етнички и јазични групи.

Општините Ѓорче Петров и Велес со посебно зaдоволство ја подржаа соработката и искажаа интерес за поддршка на интегрираното образование и негова успешна имплементација во сите училишта.

МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЕРСТВО ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЃУ ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, ВОЛКОВО И  ООУ ,,ВАСИЛ ГЛАВИНОВ,, ВЕЛЕС

             На ден 19.12.2013 година претставници од Општина Ѓорче Петров и ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волкoво, реализираа посета на основното училиште ,,Васил Главинов,, во Велес со цел потпишување на Меморандум за партнерство помеѓу училиштата. Меморандумот ја зацврстува соработката меѓу училиштата на поле на  меѓуетничка интеграција во образованието и е дел од активностите за интегрирано образование кое се реализира во рамки на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието.

Меморандумот кој го потпишаа  Лилјана Николовска Коцева- директор на ООУ ,,Васил Главинов,, од Велес и Гордана Несторовска- директор на ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волково,- Општина Ѓорче Петров планира повеќе форми на соработка меѓу училиштата, реализиција на заеднички активности за мултиетничка соработка, размена на искуства и реализација на активности на наставници, ученици и родители од двете училишта. Планирана е меѓусебна посета на училиштата со цел презентација на примери од добра пракса во реализиција на наставата и воннаставните активности. Планираните активности имаат цел поттикнување на мултиетничката соработка со другарување помеѓу ученици кои припаѓаат на различни етнички и јазични групи.

Општините Ѓорче Петров и Велес со посебно зaдоволство ја подржаа соработката и искажаа интерес за поддршка на интегрираното образование и негова успешна имплементација во сите училишта.