Учениците од нашето училиште, заедно со  наставниците Катерина Петреска, Гордана Костовска и помошник директорот Селаедин Исаки на ден 2 март 2014 го посетија училиштето “Гоце Делчев” с.Љубанци. Учениците од нашето училиште, заедно со  наставниците Катерина Петреска, Гордана Костовска и помошник директорот Селаедин Исаки на ден 2 март 2014 го посетија училиштето “Гоце Делчев” с.Љубанци. Учениците од нашето училиште, заедно со  наставниците Катерина Петреска, Гордана Костовска и помошник директорот Селаедин Исаки на ден 2 март 2014 го посетија училиштето “Гоце Делчев” с.Љубанци. Учениците од V одделение земаа учество на маскембалот маскирани во рибарчиња. На манифестацијата земаа учество и ученици од други општини маскирани во најразлични маски. Учесниците на манифестацијата ги поздрави директорката, Градоначалникот на општината Бутел и Градоначалникот на град Скопје.

Учениците од V одделение земаа учество на маскембалот маскирани во рибарчиња. На манифестацијата земаа учество и ученици од други општини маскирани во најразлични маски. Учесниците на манифестацијата ги поздрави директорката, Градоначалникот на општината Бутел и Градоначалникот на град Скопје.

Учениците од V одделение земаа учество на маскембалот маскирани во рибарчиња. На манифестацијата земаа учество и ученици од други општини маскирани во најразлични маски. Учесниците на манифестацијата ги поздрави директорката, Градоначалникот на општината Бутел и Градоначалникот на град Скопје.