Македонски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-04-do-08-Мај.docx
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-odd-od-04-do-08-maj.doc
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.05-8.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-04-05-до-08-05-2020.docx
Хемија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Alkani_opt.pdf
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VIII-odd.docx
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-VIII-odd..docx
Географија
Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа - Да се научи лекцијата за „Швајцарија и Австрија“. Целта е да се запознае со географската положба, границите и  големината на Швајцарија и Австрија.  Да се знае за релјефот, климата, хидрографијата, населението и стопанството.  Додека се учи лекцијата да се користи географски атлас и сите поими да се пронаоѓаат во атласот. 
https://drive.google.com/open?id=1znCQ8BB019z5hWRwDRCoIHkDqdYMcqB
-Да се одговорат прашањата и задачите од наставниот лист „Повторување за Чешка, Словачка, Швајцарија и Австрија“ и да се постапи според дадените упатства. Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил kirenikoloski@ymail.com. Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение.
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-за-8-одд-Повторување.docx
Биологија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VIII-oddelenie.pdf
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-8odd-21-2-2.pdf
Физичко образование
ФУДБАЛ – Усвојување и увежбување  на удари на гол со нога и глава    
https://www.youtube.com/watch?v=ybyXYACJ3kk    
 https://www.youtube.com/watch?v=u7QS3NvtDlw   
  Усвојување на техника на жонглирање со фудбалска топка    
https://www.youtube.com/watch?v=qFOUmgyycyc    
https://www.youtube.com/watch?v=rPfZVsCgHY8