Македонски јазик VII-1
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-11-до-15-Maj.docx
 Македонски јазик VII-2
- Интерпунциски знаци -загради
 Задача ;  Кога се употребува интерпункцискиот знак загради  ? ( Наведи три примери во реченици  )  - стр. 122 од учебникот 
 - Соопштение ( стр. 145 . од учебникот )
Задача.. Напиши соопштение за настан што ќе се случи во нашето училиште ( може и замислен )
- Вест ( стр. 146 од учебникот )
Задача: Каков треба да биде јазикот ( стилот ) на веста ?
одговорите пратете ги на slavevskamirjana@yahoo.com
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VII-odd-aktivnosti-od-11-do-15-maj.doc
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-7-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-VII-од-11-05-до-15-05-2020.docx
Биологија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VII-oddelenie-1.pdf
Географија
Тема: Заштита на животната средина во Република С. Македонија - Да се научи лекцијата „Заштита на воздухот од загадување“. Целта е да се запознае со загадувачите на воздухот, да ги набројува гасовите кои се многу опасни по здравјето на човекот, да ги сфати мерките кои треба да се преземат за да се заштити воздухот од загадување и да ги разбере последиците од загадувањето по здравјето на човекот. 
- Да се научи лекцијата „Заштита на водите од загадување“. Целта е да се запознае со главните загадувачи на водата, да разбере кој најмногу страда од загадените води и да сфати кои мерки треба да се превземат за заштита на водата. 
Бидејќи лекциите ги нема во учебникот ќе ви бидат приложени овде.
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-7-одд-Заштита-од-загадуваање.docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/istorija-VII-odd-1.docx
Информатика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Информатика-7-одд-11-17-05.docx
Етика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/етика-11-15.05.2020.doc
Физичко образование
ОДБОЈКА     Усвојување и увежбување на техника на сервирање ( школски сервис )    
https://www.youtube.com/watch?v=aA-3DfpNBwE    
https://www.youtube.com/watch?v=t6uyUuiRu_o
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-7odd-25-1-2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Известување.doc
 Нашата татковина
Да се истражува за заштитени зони(Шар планина, Катлановско и Моноспитовско блато), за нивната географска положба, нивните карактеристики, значење и биодиверзитет.  Да се направи проект за секоја од нив на следниот начин: 
Учениците од 7-1 со реден број во дневник:
-1-12 да истражуваат и пишуваат за Шар Планина; 
-13-24 да истражуваат и пишуваат за Катлановско блато;
-25-29 и учениците од 7-2 да истржуваат и пишуваат за Моноспитовско блато;
Пожелно е проектот да биде поткрепен со слики.
Проектите да бидат готови до 30.05.2020г. и да се прати на е-маил kirenikoloski@ymail.com . Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение. 
Вештини на живеење
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Нечесно-пазарно-однесување_opt.pdf