Македонски јазик
- Интерпункциски знаци : точка , запирка , прашалник и две точки . (на стр . 36 и 37 од учебникот )
Задача : Напиши по еден пример во реченица за употреба на интерпункциските знаци . точка , запирка , прашалник и две точки.
Задача : Кои се аудитивни , а  кои визуелни елементи во песните ? Наведи ( или смисли)  стихови во кои ги има овие елементи.
( стр. 102 и 103  од учебникот)
одговорите пратете ги на [email protected]
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VI-angliski-jazik-3.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Тест-по-француски-јазик-за-6-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/26.05-31.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-6-ТО-ОДДЕЛЕНИЕ.docx
Информатика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Како-да-се-изработи-квиз.pptx
Географија
Тема: Воздушна обвивка на Земјата ( атмосфера) - Самостојно да се одговорат прашањата од наставниот лист„Систематизација на постигањата за наставната тема Воздушна обвивка на Земјата(атмосфера)“. Целта е да се утврдат постигнатите знаења на темата. 
Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил [email protected], најдоцна до 12 часот во вторник(26.05.2020г.). Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение. 
- Тема:Сфера на органскиот свет(биосфера) - Да се научи лекцијата „Населението на Земјата“ од стр.143-145 од учебникот. Целта е да знае за првите населби на Земјата, да го објаснува природното движење на населението, да знае за природниот прираст и густината на населеност, да знае за екумена, субекумена и анекумена.
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-6-одделение-Население-на-Земјата.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-6-одд-Наставен-лист.docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VI-odd-3.docx
 Класичната култура во европската цивилизација 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Лихнид.docx
Природни науки
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-VI-oddelenie-3.pdf
Техничко образование
Нацртај составница за сообраќајни знаци . Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-6odd-29-2-2.ppt
Музичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/музичко-6-одд.doc