Македонски јазик
 - Интерпункциски и правописни знаци -( стр. 46 од учебникот )
 Задача . Наведи ги интерпункциските и правописните знаци и нивните функции. 
              Стилистика - Функционални стилови ( стр, 43 од учебникот )
 Задача : Наброј ги функционалните стилови
  - Видови речници (   стр. 45 од учебникот )
Задача .Што претставува  речникот ? Наброј неколку видови речници .
одговорите пратете ги на slavevskamirjana@yahoo.com
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/IX-angliski-jazik-3.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Тест-по-француски-јазик-за-9-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-IX-од-26-05-до-29-05-2020.docx

тест http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Тест-за-9-одд.-по-математика.docx
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/26.05-31.05-Задолженија-по-физика-за-9-одд..docx
Хемија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Utvrduvanje-na-materijata-egzotermni-i-endotermni-reakcii.docx
Географија
Тема: Австралија со Океанија и поларни области - Да се научи лекцијата за „Арктик и Антарктик“. Целта е да ја опишува географската положба, протегањето и откривањето на Арктик и Антарктик. Да се запознае со географските карактеристики на двата региона(релјеф, клима, животински свет и населеност).  Додека се учи лекцијата задолжително да се користи географски атлас.
https://drive.google.com/open?id=1S4Hep_WiCmVDFSiEnB07qKgkAArGwVjY
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-9-одд-Задача.docx
Историја 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-IX-odd-3.docx
Биологија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-IX-oddelenie-3.pdf
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-IX-odd-3.docx
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-9odd.ppt
Музичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/ТЕСТ-музичко-9одд.doc
Иновации
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/ТЕСТ-ИНОВАЦИИ.doc