Македонски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-01-do-05-Juni.docx
Англиски јазик
Повторување на граматиката и вокабуларот од тема 11
Повторување на граматиката и вокабуларот од темите 10 и 11
Повторување на граматиката и вокабуларот од темите 10 и 11
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-8-одделение-3.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.06-7.06-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ.docx
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-01-06-до-05-06-2020.docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VIII-odd-4.docx
 Географија 
Тема: Географски преглед на регионот Источна ЕвропаНаставна единица: Утврдување на постигањата за Источна Европа
Биологија 
Тема: Класификација1. Час за утврдување на материјата
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-VIII-odd.-4.docx
Физичко образование
ФУДБАЛ Увежбување на научените фудбалски елементи во игра htps://www.youtube.com/watch?v=uhxZvM4CFBo
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obrazovanie.ppt