[unordered_list style=”bullet”]

 • 1928 год. се формира училиштето во с.Кучково со име ,,Кирил и Методиј,, со подрачни училишта ,,Единство,, во с.Грачани и ,,Напредок,, во с.Никиштани;
 • 1945 год. во с.Волково се реализира настава во семејни куќи;
 • 1946 год. е изграден мал училишен објект помеѓу селата Волково и Орман под името ,,Наум Охридски,, кое од 1965 год. работи како подрачно училиште на Ц.О.У,,Мирче Ацев,,;
 • 1973 год. училиштето во с.Кучково се преименува во ЈОАКИМ КРЧОСКИ чие седиште подоцна е преселено во с.Волково;
 • Училиштето остварува плодна соработка со родителите, Локалната самоуправа, другите училишта, градинките, Бирото за развој на образование, Министерството за образование и наука и други невладини институции и хуманитарни организации;
[/unordered_list]

Од мал училишен објект училиштето ,,Јоаким Крчоски,, прераснува во современа воспитно-образовна институција во која учениците, наставниците и родителите заеднички и со сигурни чекори се упатуваат кон иднината[unordered_list style=”bullet”]

 • 1928 год. се формира училиштето во с.Кучково со име ,,Кирил и Методиј,, со подрачни училишта ,,Единство,, во с.Грачани и ,,Напредок,, во с.Никиштани;
 • 1945 год. во с.Волково се реализира настава во семејни куќи;
 • 1946 год. е изграден мал училишен објект помеѓу селата Волково и Орман под името ,,Наум Охридски,, кое од 1965 год. работи како подрачно училиште на Ц.О.У,,Мирче Ацев,,;
 • 1973 год. училиштето во с.Кучково се преименува во ЈОАКИМ КРЧОСКИ чие седиште подоцна е преселено во с.Волково;
 • Училиштето остварува плодна соработка со родителите, Локалната самоуправа, другите училишта, градинките, Бирото за развој на образование, Министерството за образование и наука и други невладини институции и хуманитарни организации;
 • [unordered_list style=”bullet”]

  • 1928 год. се формира училиштето во с.Кучково со име ,,Кирил и Методиј,, со подрачни училишта ,,Единство,, во с.Грачани и ,,Напредок,, во с.Никиштани;
  • 1945 год. во с.Волково се реализира настава во семејни куќи;
  • 1946 год. е изграден мал училишен објект помеѓу селата Волково и Орман под името ,,Наум Охридски,, кое од 1965 год. работи како подрачно училиште на Ц.О.У,,Мирче Ацев,,;
  • 1973 год. училиштето во с.Кучково се преименува во ЈОАКИМ КРЧОСКИ чие седиште подоцна е преселено во с.Волково;
  • Училиштето остварува плодна соработка со родителите, Локалната самоуправа, другите училишта, градинките, Бирото за развој на образование, Министерството за образование и наука и други невладини институции и хуманитарни организации;