Заеднички проект на Европска унија и Совет на Европа
Нашето училиште е вклучено во Проектот со почеток на учебната 2013/2014 година. Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија, Европска унија, Совет на Европа, Европска фондација за обука и поддршка од Општина Ѓорче Петров. Во проектот се вклучени 49 пилот училишта (по 3 основни и 4 средни училишта) од Македонија, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и Косово.Заеднички проект на Европска унија и Совет на Европа
Нашето училиште е вклучено во Проектот со почеток на учебната 2013/2014 година. Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија, Европска унија, Совет на Европа, Европска фондација за обука и поддршка од Општина Ѓорче Петров. Во проектот се вклучени 49 пилот училишта (по 3 основни и 4 средни училишта) од Македонија, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и Косово.Заеднички проект на Европска унија и Совет на Европа
Нашето училиште е вклучено во Проектот со почеток на учебната 2013/2014 година. Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија, Европска унија, Совет на Европа, Европска фондација за обука и поддршка од Општина Ѓорче Петров. Во проектот се вклучени 49 пилот училишта (по 3 основни и 4 средни училишта) од Македонија, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и Косово.
Финансиите за реализација на проектот се целосно обезбедени од Европска унија и Совет на Европа со вкупен буџет од 5.165.650 евра. За секое од полит училиштата вклучени во проектот ќе биде обезбедем мал грант во висина од 9.500 евра.
Цели на проектот: проектот ,,Регионална поддршка на инклузивно образование,, го унапредува општественото вклучување и општествена кохезија во регионот преку промовирање на инклузивното образование и настава.
Проектот ќе го промовира концептот на инклузивното образование како реформаторско начело кое ја почитува и негува различноста кај сите ученици, со посебен акцента на оние кои се соочени со со поголем ризик од маргинализација и исклучување.
Мото на проектот:
Секое дете учи. Децата учат во безбедно и среќно опкружување. Интегралното образование е дел од училишниот развој.
Секое училиште, секое дете, секој родител, се важни и поддржани. Различноста е препознаена, таа се почитува, цени и уважува од сите во образовниот систем.

Во рамките на проектот е формирана Регионална мрежа на инклузивни училишта ,, Inclusive SchoolNet,, со цел заедничко учење и споделување на искуствата, поддржано со релевантна веб платформа.
Севечената церемонија на потпишување на меморандумот зачленување во Регионалната мрежа на инклузивни училишта ,,Inclusive SchoolNet,, е реализирана на Регионлната конференција ,,Прифаќање на различностите во образованието,,
Финансиите за реализација на проектот се целосно обезбедени од Европска унија и Совет на Европа со вкупен буџет од 5.165.650 евра. За секое од полит училиштата вклучени во проектот ќе биде обезбедем мал грант во висина од 9.500 евра.
Цели на проектот: проектот ,,Регионална поддршка на инклузивно образование,, го унапредува општественото вклучување и општествена кохезија во регионот преку промовирање на инклузивното образование и настава.
Проектот ќе го промовира концептот на инклузивното образование како реформаторско начело кое ја почитува и негува различноста кај сите ученици, со посебен акцента на оние кои се соочени со со поголем ризик од маргинализација и исклучување.
Мото на проектот:
Секое дете учи. Децата учат во безбедно и среќно опкружување. Интегралното образование е дел од училишниот развој.
Секое училиште, секое дете, секој родител, се важни и поддржани. Различноста е препознаена, таа се почитува, цени и уважува од сите во образовниот систем.

Во рамките на проектот е формирана Регионална мрежа на инклузивни училишта ,, Inclusive SchoolNet,, со цел заедничко учење и споделување на искуствата, поддржано со релевантна веб платформа.
Севечената церемонија на потпишување на меморандумот зачленување во Регионалната мрежа на инклузивни училишта ,,Inclusive SchoolNet,, е реализирана на Регионлната конференција ,,Прифаќање на различностите во образованието,,
Финансиите за реализација на проектот се целосно обезбедени од Европска унија и Совет на Европа со вкупен буџет од 5.165.650 евра. За секое од полит училиштата вклучени во проектот ќе биде обезбедем мал грант во висина од 9.500 евра.
Цели на проектот: проектот ,,Регионална поддршка на инклузивно образование,, го унапредува општественото вклучување и општествена кохезија во регионот преку промовирање на инклузивното образование и настава.
Проектот ќе го промовира концептот на инклузивното образование како реформаторско начело кое ја почитува и негува различноста кај сите ученици, со посебен акцента на оние кои се соочени со со поголем ризик од маргинализација и исклучување.
Мото на проектот:
Секое дете учи. Децата учат во безбедно и среќно опкружување. Интегралното образование е дел од училишниот развој.
Секое училиште, секое дете, секој родител, се важни и поддржани. Различноста е препознаена, таа се почитува, цени и уважува од сите во образовниот систем.

Во рамките на проектот е формирана Регионална мрежа на инклузивни училишта ,, Inclusive SchoolNet,, со цел заедничко учење и споделување на искуствата, поддржано со релевантна веб платформа.
Севечената церемонија на потпишување на меморандумот зачленување во Регионалната мрежа на инклузивни училишта ,,Inclusive SchoolNet,, е реализирана на Регионлната конференција ,,Прифаќање на различностите во образованието,,