Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Новости

Манифестација Тортијада

Submitted by on February 28, 2014 – %I:%M %pNo Comment

На 11.02.2014 година нашето училиште зема учество на манифестацијата “Тортијада” која оваа година се одржа во Домот на културата во Ѓорче Петров

Учество земаа по две ученички од централното и подрачното училиште од VIII/8 и уцествуваа во раболтилницата за најдобро декорирана торта.
Учениците од нашето училиште замаа учество и со музичка точка “Вториот валцер” од Димитар Шостаков изведена од учениците од VIII/9.

На манифестацијата присуствуваа наставници од централното – Катица Георгиева Музичко образование, Марија Ставревска Ликовно образование , Гордана Костовска Информатика и од подрачното Бесим Амети Географија. Меѓу присутните беа и директорот на нашето училиште Соња Лазороска и помошник директорот Селадин Исаки.