Македонски јазик 7-1
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-04-до-08-Maj.docx
Македонски јазик 7-2
    - Неологизми ( стр. 118 од учебникот )
     Задача: Што се неологизми ? Напиши по пет неологизми за сите три начина на нивно навлегување во македонскиот јазик 
    - Трагедија ( како  драмски вид ) - „ Печалбари “ од А. Панов ( стр .61 од учебникот )
       Задача: Објасни какво расположение ги обзема ликовите на сцената 
       Задача : Опиши го накусо ликот на Симка од драмата „ Печалбари“ од А. Панов
одговорите пратете ги на slavevskamirjana@yahoo.com
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VII-odd-aktivnosti-od-04-do-08-maj.doc
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Aктивности-по-предметот-француски-јазик-за-7-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-VII-од-04-05-до-08-05-2020.docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/istorija-VII-odd.docx
Информатика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Информатика-7-одд-04-10-05.docx
Географија
Тема: Заштита на животната средина во Република С. Македонија - Да се научи лекцијата „Природни и антропогени елементи на животната средина“. Целта е да се запознае со природните и антропогените елементи на животната средина, да ги набројува и опишува истите. Бидејќи лекцијата ја нема во учебникот ќе ви биде приложена овде.
- Да се одговорат прашањата што се под  лекцијата  „Природни и антропогени елементи на животната средина“. Целта е да се утврдат постигнатите знаења за природните и антропогените елементи на животната средина.  Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил kirenikoloski@ymail.com. Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение. 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-7-одд-Животна-средина.docx
Биологија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VII-oddelenie.pdf
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-7odd-24-2-2.pdf
Физичко образование
ОДБОЈКА  
  Усвојување и увежбување на техника на  одбивање топка со ,, чекан ,,  
  https://www.youtube.com/watch?v=fCTekDKrEU0    
https://www.youtube.com/watch?v=RRplCSfQjtg 
Нашата татковина
 Да се довршат проектите за природни реткости и заштитени зони(Јасен, Охридско, Преспанско и Дојранско Езеро). Кога ќе бидат готови проектите да се пратат на  е-маил kirenikoloski@ymail.com . Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение.      
Вештини на живеење
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prva-pomos-utvrduvanje.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Ucenikot-kako-potrosuvac_opt.pdf