Македонски јазик
 Задача :  Писмена вежба - Мојот патопис ( може да биде и од Волково)
                      - Новинарска статија  ( стр. 119 од учебникот )
       Задача : Напиши пример за куса новинарска статија за некоја појава или настан од твоето училиште
                      - Предавање (поим ) стр. 120 од учебникот
        Задача : Објасни што е предавање .
одговорите пратете ги на slavevskamirjana@yahoo.com
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/IX-angliski-jazik-2.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предмеот-француски-јазик-за-9-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-IX-од-18-05-до-22-05-2020.docx
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/18.05-22.05-Задолженија-по-физика-за-9-одд..docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-IX-odd-2.docx
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-IX-odd-2.docx
Хемија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Дишење-и-фотосинтеза.pdf
Географија
Тема: Австралија со Океанија и поларни области - Да се одговорат прашањата од наставниот лист „Повторување на Австралија, природно-географски и социо-економски одлики и Регионален преглед на државите во Австралија со Океанија“. Целта е да се утврдат постигнатите знаења од споменатите наставни содржини. Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил kirenikoloski@ymail.com, најдоцна до 24.05.2020г. Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение.
- Самостојно да се одговорат прашањата од наставниот лист 
„ Утврдување на наставниот материјал-Австралија, природно-географски и социо-економски одлики и Регионален преглед на државите во Австралија со Океанија“. Целта е да се утврдат постигнатите знаења за наставниот материјал од темата Австралија со Океанија. 
Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил kirenikoloski@ymail.com, најдоцна до 24.05.2020г. Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение.

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-за-9-одд-Повторување.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-за-9-одд-Утврдување-на-Австралија.docx
Биологија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-IX-oddelenie-2.pdf
Музичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Muzicko-9.doc
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-9odd-21-2-2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Izvestuvanje-za-9-odd.doc
Физичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Работен-лист-за-IX-одд.doc