Македонски јазик 7-1
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-26-до-29-Maj.docx
 Македонски јазик 7-2
 - Интерпункциски знаци - Апостров и ѕвездичка ( стр. 123 од учебникот )
Задача : Наброј кога се употребуваат интерпункциските знаци апостров и ѕвездичка и наведи по два примера во реченици )
           --Интерпретација на песната ,, Без јазик си никој и ништо “ од В . Подгорец
Задача : Анализирај ја самостојно песната „ Без јазик си никој и ништо “ од В. Подгорец ( Мотив, лирски слики, стилски фигури, строфа ,стих и рима )
 одговорите пратете ги на slavevskamirjana@yahoo.com
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VII-odd-aktivnosti-od-26-do-29-maj.doc
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-француски-јазик-за-7-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-VII-од-26-05-до-29-05-2020-1.docx
Географија
Тема: Економско-географски карактеристики на Република С.Македонија-Самостојно да се одговорат прашањата на тестот според дадените упатства.
- Тема: Заштита на животната средина во Република С. Македонија - Да се научи лекцијата „Заштита на растителниот и животинскиот свет“. Целта е да разбере како се загадува растителниот и животинскиот свет, да умее да направи споредба во кои делови на Земјината топка најмногу се загадуваат флората и фауната и да се запознае се мерките за заштита на растенијата и животните како на копно така и во вода. Бидејќи лекцијата ја нема во учебникот ќе ви биде приложена овде. 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-7-одд-Известување.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-7-одд-Растителен-и-животински-свет.docx
Информатика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Информатика-7-одд-24-29-05.docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/istorija-VII-odd-3.docx
Билогија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VII-oddelenie-3.pdf
Нашата татковина
Да се довршат проектите за заштитени зони(Шар Планина, Катлановско Блато и Моноспитовско Блато). Кога ќе бидат готови проектите да се пратат на  е-маил kirenikoloski@ymail.com . Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение.   
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-7odd-25-2-2-1.pdf
Вештини на живеење
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Finansiska-pismenost.pdf
Музичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Тест-за-7-одд-музичко.doc