Македонски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/makedonski-jazik-za-8-odd-od-26-do-29-Мај.docx
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-odd-od-26-do-29-maj.doc
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/26.05-31.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-8-ОДДЕЛЕНИЕ-1.docx
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-физика-за-VIII-од-26-05-до-29-05-2020.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Tест-по-францускијазик-за-8-одделение.docx
Билогија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-VIII-oddelenie-3.pdf
Географија
Тема: Географски преглед на регионот Средна Европа-Самостојно да се одговорат прашањата од тестот според дадените упатства.
- Тема: Географски преглед на регионот Источна Европа  - Да се научи лекцијата за „Украина“. Целта е да се запознае со географската положба, големина и граници на Украина. Да се знае за релјефот, климата, хидрографијата, населението и стопанството.  Додека се учи лекцијата задолжително да се користи географски атлас и сите поими да се пронаоѓаат во атласот.
https://drive.google.com/open?id=1YcwmRLEa2JIPnN9gCYELe97-qAbL3824
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-8-одд-Известување.docx
Хемија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Utvrduvanje-na-materijata-voved-vo-hemijata-na-jaglerodni-soedinenija.docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VIII-odd-3.docx
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-VIII-odd.-3.docx
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-8odd.ppt
Музичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/ТЕСТ-за-8-одд..doc
Унапредување на здравјето
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VIII-Unapreduvanje-na-zdravjeto-1.docx
Програмирање
Да се дорешат зададените задачи од претходните недели