Македонски јазик
Задача , Наброј ги трите литературни родови и посочи ги нивните основни карактеристики .
Задача ; Напиши три прости реченици , а потоа прошири ги во сложени .
Задача : Состав - Што ми беше најтешко да научам оваа година по предметот Македонски јазик.
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VI-angliski-jazik-4.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-француски-јазик-за-6-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.06-7.06-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-6-ТО-ОДДЕЛЕНИЕ.docx

Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VI-odd-4.docx

 Географија 
Тема: Сфера на органскиот свет (Биосфера)Наставна единица: Систематизација на постигањата на темата Сфера на органскиот свет(Биосфера)
Информатика
Да се доработат и пратат двете презентации и квизот во Power Point - краен рок 5 јуни
Природни науки 
Тема: Сили и движење1. Повторување за сили и движење
Физичко образование
КОШАРКА Усвојување и увежбување на шут на кош htps://www.youtube.com/watch?v=+RgGArGgJ4
Усвојување и увежбување на игра на еден и два коша со примена на правила
htps://www.youtube.com/watch?v=BLdd_TYC9vY htps://www.youtube.com/watch?v=zF4mx4LN6hM
 Класичната килтура во европската цивилизација 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/НАТПИСИ.docx
   Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obrazovanie.ppt