Македонски јазик
Задача : Напиши по еден пример за сите видови изучени зависносложени реченици ( за секоја од нив посочи на кој вид реченици припаѓа )
Задача : Наброј ги карактеристиките на поемата и романот како литературни видови.
Задача Наброј ги изучените стилски фигури и посочи по еден пример.
Задача : Со неколку реченици опиши ја иднината каква што ја посакуваш.( може и есеј  доколку некој сака )
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/IX-angliski-jazik-4.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Aктивности-по-француски-јазик-за-9-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-IX-од-01-06-до-05-06-2020.docx
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.06-7.06-Задолженија-по-физика-за-9-одд..docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-IX-odd-4.docx
Географија
Тема: Австралија со Океанија и поларни областиНаставна единица: Систематизација на постигањата на наставната тема Австралија со Океанија и Поларни области Предмет:
Биологија 
Тема: Влијанија на човекот врз животната средина1. Час за утврдување на материјалот
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-IX-odd-4.docx
Физичко образование
ФУДБАЛ Увежбување на научените фудбалски елементи во игра htps://www.youtube.com/watch?v=ULoKhO0FpzE
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obrazovanie.ppt