Македонски јазик
     - Слеано и разделно пишување на зборовите  ( стр.31 од учебникот )
       Задача: Втората вежба на стр.34 ( Направи табела во која ќе напишеш слеано по пет збора според барањата )
       Задача : Пронајди интересен  опис во текст по избор ( лик или пејзаж )
одговорите пратете ги на [email protected]
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VI-angliski-jazik.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Aктивности-по-предметот-француски-јазик-за-6-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.05-8.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-6-ТО-ОДДЕЛЕНИЕ.docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VI-odd.docx
Информатика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Информатика-6-одд-04-10-05.docx
делот од книгата за 7-мо http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Informatika-7-9-Daniela-Gjorgjevikj-PowerPoint.pdf
Географија
Тема: Воздушна обвивка на Земјата(Атмосфера) - Да се одговорат прашањата од наставниот лист „Климатски типови-повторување“. Целта е да се утврдат знаењата за оваа наставна содржина. Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил [email protected] Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение.
- Самостојно да се одговорат прашањата од наставниот лист „Систематизација на постигањата за наставната тема Воздушна обвивка на Земјата(атмосфера)“, и да се постапи според упатствата. Целта е да се утврдат постигнатите знаења за наставните содржини од темата.  Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил [email protected], најдоцна до 10.05.2020г. Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение. 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-за-6-одд-Климатски-типови.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-за-6-одд-Систематизација.docx
Природни науки
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-VI-oddelenie.pdf
Техничко образование
Изработка на три фигури зсо мека жица. Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-6odd-28-1-2.pdf
 Класичната култура во европската цивилизација 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/СКУПИ.docx
Физичко образование
КОШАРКА    
Усвојување  и увежбување на водење на топка со лева и десна рака  помеѓу сталки 
   https://www.youtube.com/watch?v=qKp6hB0F6Lg  
   https://www.youtube.com/watch?v=Woi3JpOlaN0
Музичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/muzicko-6.doc
https://youtu.be/6jDcWAWRRHo?list=PLvADWxND4n1CcivhhSyPINliuG4XEic6V