Македонски јазик
-  Филмска адаптација на литературно дело  ( стр. 141 од учебниккот )
Задача : Да се пронајдат податоци за тоа кои биле Ромео и Јулија . ( Да се забележат сознанијата во неколку реченици )
Задача  : Опиши  ги Ромео и Јулија како што ги виде во извадокот.
Задача ;Наброј неколку книги што си ги прочитал ,  а би сакал да ги видиш филмувани.( Како игран филм или анимиран)
одговорите пратете ги на slavevskamirjana@yahoo.com
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/IX-angliski-jazik.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Aктивности-по-предметот-француски-јазик-за-9-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-IX-од-04-05-до-08-05-2020.docx
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.05-8.05-Задолженија-по-физика-за-9-одд..docx
Хемија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istrazuvanje-na-sogoruvanje_opt.pdf
Географија
Тема: Америка - Самостојно да се одговорат прашањата од наставниот лист „Систематизација на постигањата за наставната тема Америка“. Целта е да се утврдат постигнатите знаења за наставните содржини од темата.  Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил kirenikoloski@ymail.com, најдоцна до 10.05.2020г. Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение. 
- Тема: Австралија со Океанија и поларни области - Да се научи лекцијата „ Природно-географски карактеристики на Австралија со Океанија“. Целта е да се знае за географската положба и природно-географските карактеристики на континентот и причините за неговата специфичност и да се запознае со ендемичните видови на континентот. На следниот линк се наоѓа лекцијата, но имате и дополнителни информации и фотографии за ендемичните видови во Австаралија и Нов Зеланд: 
https://drive.google.com/open?id=1ZSCWrjxSK76XWjiia8GS7p2SWhj7UZCS

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-за-9-одд-Систематизација.docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-IX-odd.docx
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-IX-odd.docx
Билогија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-IX-oddelenie.pdf
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-9odd-20-2-2.pdf
Физичко образование
ФУДБАЛ  
Увежбување и усовршување на прием на топка  на гради , колено и глава    
https://www.youtube.com/watch?v=ig8_eNxjtb4   
  https://www.youtube.com/watch?v=tbMB0liUXU8