Македонски јазик
-Пом за патопис ( „ Прага и Москва “од С. Николовски - Катин -стр 109 од учебникот 
      Задача : Кои се особините на патописот како научно - литературен вид ?
      Задача : Кои знаменитости на Прага ги опишува авторот ?
- „„ Од Камбера до Лактиње “од Т . Петровски ( стр. 111 од учебникот )
      Задача : Како е опишано новото Лактиње ?
одговорите пратете ги на slavevskamirjana@yahoo.com
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/IX-angliski-jazik-1.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-9-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-IX-од-11-05-до-15-05-2020.docx
Физика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/11.05-15.05-Задолженија-по-физика-за-9-одд..docx
Хемија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Ендотермни-процеси_opt-2.pdf
Биологија
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Biologija-IX-oddelenie-1.pdf
Географија
Тема: Австралија со Океанија и поларни области - Да се научи лекцијата „Социо-економски карактеристики на Австралија со Океанија“. Целта е да се запознае со општите карактеристики на населението во Австралија со Океанија, да знае за различните народи и раси, да ги идентификува регионите со голема и мала густина на населеност. Да се запознае со гранките на стопанството кон кои се ориентирала Австралија и Океанија. 
- Да се научи лекцијата „Регионален преглед на државите во Австралија со Океанија“. Целта е да да се запознае со регионалната поделба на Австралија со Океанија, да ги знае регионите и најзначајните држави и главни градови. Да се запознае со специфичностите и интересните факти на регионите во Австралија со Океанија.
Додека се учи лекцијата да се користи географски атлас и сите поими да се пронаоѓаат во атласот.   
https://drive.google.com/open?id=1tcdIzCg8H_bHxnLAqiJWWTa_NKoP1N60
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-IX-odd-1.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/МПЦ-и-другите-верски-заедници-во.pdf
Граѓанско образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Gragansko-obrazovanie-IX-odd-1.docx
Физичко образование
ФУДБАЛ     Увежбување и усовршување на прием на фудбалска  тактика во одбрана и напад 
  https://www.youtube.com/watch?v=YHzDM53Oqa8
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-9odd-21-1-2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Известување.doc