Македонски јазик 7-1
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-01-до-05-Juni.docx
Македонски јазик 7-2
Задача : Кога има отстапување од третосложното акцентирање ( Напиши по неколку примери )
Задача; Наброј ги драмските видови
Задача ;  Состав - Што ми беше најтешко да научам оваа година по предметот  Македонски јазик .
Англиски јазик
Повторување на граматиката и вокабуларот од тема 12
Повторување на граматиката и вокабуларот од темите 11 и 12
Повторување на граматиката и вокабуларот од темите 11 и 12
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-француски-јазик-за-7-одделение-1.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Задолженија-по-математика-за-VII-од-01-06-до-05-06-2020.docx
тест http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/06/Тест-за-7-одд.-по-математика.docx
решение http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/06/РЕШЕНИЈА-НА-ЗАДАЧИТЕ-ОД-ТЕСТОТ-за-VII-одделение.docx
 Географија 
Тема:Заштита на животната средина во Република С.МакедонијаНаставна единица: Систематизација на темата заштита на животната средина на Република С. Македонија
Информатика
Тема Програма за табеларни пресметки EXCEL - повторување
Биологија 
Тема 3 Живите организми во нивната животна средина1. Час за утврдување на материјата
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/istorija-VII-odd-4.docx
Физичко образование
ОДБОЈКА
Увежбување на научени елементи во одбојкарска играНатпревар помеѓу репрезантацијата на Македонија и Данска htps://www.youtube.com/watch?v=3j_3sl3EaO8
Нашата татковина
Тема: Уредување и обликување на собраните материјали
  Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obrazovanie.ppt