Македонски јазик
 - Интерпретација на текстот „ Лоша игра “ од К. Донев ( стр. 208 од учебникот)
                Задача: Опиши ја играта која ја смислиле децата . Зошто таа била лоша?
                    - Медиотека (поим ) стр . 182 од учебникот
               Задача. Што можам да најдам во медиотека ?
               Задача : Наброј ги разликите меѓу библиотека и медиотека      
одговорите пратете ги на [email protected]
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VI-angliski-jazik-2.docx
Француски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Активности-по-предметот-француски-јазик-за-6-одделение.docx
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/18.05-22.05-МАТЕРИЈАЛИ-ПО-МАТЕМАТИКА-ЗА-УЧЕЊЕ-ЗА-6-ТО-ОДДЕЛЕНИЕ.docx
Историја
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Istorija-VI-odd-2.docx
Информатика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Информатика-6-одд-18-24-05.docx
Географија
Тема:Сфера на органскиот свет(биосфера) - Да се научи лекцијата „Географска разместеност на животинскиот свет“ од стр.139-142 од учебникот. Целта е да ја препознава разместеноста на животинскиот свет и да знае да набројува животински видови во жешкиот, умерените и студените топлински појаси. Додека ја учите лекцијата користете го приложениот план и погледнете ја презентацијата.
https://drive.google.com/open?id=1ug3uHnaiCpY26201Hjpe6R2n3uvvWcYk 
- Да се одговорат прашањата од наставниот лист „Географска разместеност на растителниот и животинскиот свет(повторување)“. Целта е да се утврдат постигнатите знаења за географската разместеност на растителниот и животинскиот свет.  Одговорите да бидат во тетратка да се слика и да се прати на е-маил [email protected], најдоцна до 24.05.2020г. Кога ќе ги праќате мејловите задолжително да напишете име, презиме и одделение. 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/За-6-одд-Биосфера-2.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-за-6-одд-Биосфера.docx
Природни науки
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-VI-oddelenie-2.pdf
Техничко образование
Нацртај крстосница со семафор, Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539
Музичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/muzicko-6-1.doc
Ликовно образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Likovno-obr-6odd-29-1-2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Izvestuvanje-za-6-odd.doc
Физичко образование
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Работен-лист-за-VI-одд.doc
 Класичната култура во европската цивилизација 
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Хераклеја.docx